PAR MUMS


Atbildes uz jautājumiem par biedrību “Kandavas Partnerība”

Kad dibināta biedrība „Kandavas Partnerība”?

Biedrība „Kandavas Partnerība” tika nodibināta 2006. gada 8. augustā. Dibināšanas sapulcē piedalījās pārstāvji no pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem

Kas ir biedrība „Kandavas Partnerība”?

Biedrība „Kandavas Partnerība” ir vietējo organizāciju – pašvaldību, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu un lauku iedzīvotāju apvienība, kas darbojas Kandavas Partnerības teritorijā, lai uzlabotu  dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

Uz ko balstīta biedrības „Kandavas Partnerība” darbība?

Biedrības „Kandavas Partnerība” darbība tiek balstīta uz Kandavas Partnerības Attīstības stratēģijas izstrādi. Stratēģijas izstrādē un īstenošanā tiek izmantota pieeja, kas nosaka aktīvu iedzīvotāju līdzdalību gan stratēģijas izstrādē, gan apstiprināšanā un stratēģijas īstenošanā.

Kāds ir biedrības „Kandavas Partnerība” galvenais mērķis”?

Partnerības attīstības stratēģijas īstenošanas mērķis ir tādu projektu piesaiste un īstenošana, kuri stimulē vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu visā teritorijā .

Kādi ir biedrības „Kandavas Partnerība” uzdevumi?

* veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;

* izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;

*attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot “ Kandavas partnerības” teritorijas attīstību;

* veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;

* koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus;

* Partnerības mērķu sasniegšanai pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.