Biedrība "Kandavas Partnerība" ir uzsākusi projekta "Sadarbībā spēks!" īstenošanu


Biedrība "Kandavas Partnerība" ir noslēgusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta “Sadarbībā spēks!” īstenošanu, projekta nr.2021.LV/NVOF/MIC/019/50.

Projekta “Sadarbībā spēks!” mērķis: stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, veicinot savstarpējo sadarbību starp nevalstiskām organizācijām un iedzīvotājiem, sekmējot dažādu iedzīvotāju grupu savstarpēju sadarbību un līdziesaisti pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs un rosinot aktīvāku iesaistīšanos vietējā teritorijā esošajās nevalstiskajās organizācijās, vai dibināt jaunas.

Projektā plānotas šādas aktivitātes palīdzēs:

  • informatīvi saliedējošais pasākums “NVO – iedvesma un spēks sadarbībai”, kas vērsts uz to, lai NVO pārstāvji un iedzīvotāji uzzinātu vairāk par NVO darbību Kandavas Partnerības teritorijā un ārpus tās, par cilvēkiem, kas tajās aktīvi darbojās, lai saprastu kā var iesaistīties NVO darbībā un pasākumos, nostiprinātu pārliecību par to, ka, iesaistoties un savstarpēji sadarbojoties, var paveikt daudz vairāk nekā vienatnē, vienlaikus cilvēkam kā personībai kļūstot zinošākam, aktīvākam un pilnvērtīgākam vietējās sabiedrības loceklim;
  • pieredzes apmaiņas braucieni/semināri pie Latgales un Vidzemes NVO - tajos piedalīsies Kandavas Partnerības teritorijas NVO pārstāvji, kas gūs ieskatu par NVO darbību attiecīgajās teritorijās, kā arī būs iespēja dibināt kontaktus turpmākai sadarbībai;
  • publicitātes videomateriāla izveide par projekta un NVO aktivitātēm Partnerības teritorijā - interesantā un atraktīvā veidā sniegs informāciju par NVO darbību un pievilcību. Filmas izveidē plānots iesaistīt teritorijas jauniešus tādējādi arī viņiem interesantā veidā informējot par NVO iespējām un rosināt sabiedriski aktīvu dzīvesveidu;
  • biedrību prezentācijas materiālu izveide - uz informatīvi saliedējošo pasākumu “NVO – iedvesma un spēks sadarbībai” katrai nevalstiskai organizācijai mājas uzdevumā atraktīvā veidā uz A3 lapas būs jāsagatavo prezentatīva informācija par savas biedrības darbību. Pasākuma laikā šie materiāli tiks izmantoti NVO iepazīšanai atraktīvā veidā. Pēc tam šis informatīvais materiāls par katru biedrību tiks nofotografēts, apstrādāts un ievietots Partnerības interneta mājas lapā www.kandavaspartneriba.lv, kā arī pašvaldību interneta vietnē.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekts “Sadarbībā spēks!”, Nr. 2021.LV/NVOF/MIC/019/50

Video filmiņa par pasākumu "NVO – iedvesma un spēks sadarbībai"


Projekta “Sadarbībā spēks!”, Nr. 2021.LV/NVOF/MIC/019/50, ietvaros  tika izveidota video materiāls par pasākumu "NVO – iedvesma un spēks sadarbībai".


Videomateriāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par video materiāla saturu atbild biedrība "Kandavas Partnerība"